Wikia

Dragon Ball Wiki

List of items in Budokai Tenkaichi 3

6,405pages on
this wiki
Talk0

This is a list of items in the video game Dragon Ball Z: Budokai Tenkaichi 3.

Z items

Ability Type

Skill Type

Strategy Type

Red Potara Type

Dragon Balls

  • 1 Star Dragon Ball
  • 2 Star Dragon Ball
  • 3 Star Dragon Ball
  • 4 Star Dragon Ball
  • 5 Star Dragon Ball
  • 6 Star Dragon Ball
  • 7 Star Dragon Ball

Around Wikia's network

Random Wiki